Forum Thread: Viem Tuyen Tien Liet Nen an Gi?

Nhìn vào con s? nghiên c?u g?n dây cho c?m th?y, t? l? nam gi?i nhi?m viêm ti?n li?t tuy?n dang không ng?ng tang lên do nhi?u nguyên do khác l? nhau. H?u nhu, nh?ng tru?ng h?p b? viem tuyen tien liet không hi?m do thi?u ki?n th?c hi?u bi?t c?ng v?i thao tác ch? quan, xem ph? bi?n tính ch?t nguy h?i c?a b?nh nên quá trình tham khám ch?m tr? làm ra nhi?u h? qu? tr?m tr?ng.

Chuyên gia san s?, m?t vài tình hu?ng tìm t?i phòng khám thái hà thu?ng là các ca b?nh dã có ít nh?t m?t l?n tr? b?nh hay tình hình b?nh tr?ng phát tri?n t?i m?c ph?c t?p.

Viem tuyen tien liet nên và không nên an gì?

Qua quá trình trao d?i, tham khám, bác si chuyên khoa m?i phát hi?n can nguyên có ngu?n g?c t? nh?ng thói quen x?u hàng ngày, di?n hình nhu ý th?c v? sinh kém, không tu?n th? theo dua c?a bác si chuyên môn và d?c bi?t hon là kh?u ph?n an u?ng không dùng bi?n pháp an toàn.

Do th?, d?i v?i m?t vài tru?ng h?p m?c viêm ti?n li?t tuy?n nên an và kiêng gì? Bác si chuyên môn xin tu v?n nhu sau:

Viem tuyen tien liet nen an gi?

Tuy nhiên song v?i cách th?c ch?a b?nh c?a chuyên gia chuyên khoa, công vi?c cân b?ng ch? d? dinh du?ng là di?u h?t s?c quan tr?ng b?i nó có kh? nang rút ng?n th?i gian ch?a, d? phòng b?nh tái phát tr? l?i và mang d?n k?t qu? cao. Vì v?y, th?c don hàng ngày c?a ngu?i nhi?m viêm tuy?n ti?n li?t c?n có:

? ?n nhi?u d? an bao g?m nhi?u beta nhu rau xanh, cà r?t, bí ngô, dua h?u, rau c?i, du d? chín.

? Các món an t? d?u xanh, d?u nành, giá d? có công d?ng ngan c?n s? phát tri?n và ph?n ?ng viêm nh? ch?a nhi?u n?i bài ti?t t? t? thiên nhiên nhu Lignane, Isoflavone.

? Tang cu?ng b? sung các th?c an ch?a Omega3 có trong cá h?i, s?a chua, qu? óc chó, v?ng den… d? giúp trung hoà m?t s? ho?t tính d?n t?i tuy?n ti?n li?t b? viêm.

? Vài nhóm vitamin A, C, B, aroten và d?c bi?t là các nguyên t? vi lu?ng có kh? nang ph?c h?i b?nh hi?u qu?.

? Ngoài ra, nam gi?i nên u?ng nhi?u nu?c, kho?ng 2 lít/ngày d? th?i gian ti?u ti?n di?n ra ngay t?c kh?c, d?ng th?i dào th?i nh?ng d?c t?, vi khu?n ra bên ngoài.

Kh?u ph?n dinh du?ng dành cho ngu?i m?c tuy?n ti?n li?t b? viêm

B?nh viêm ti?n li?t tuy?n nên kiêng gì?

Ngoài m?t s? d? an có l?i cung có không ít th?c ph?m ?nh hu?ng cho ngu?i b? b?nh viêm ti?n li?t tuy?n. Gi? d? không luu ý d?n ch? d? an u?ng, chính ngu?i m?c b?nh s? gây nên tình hình b?nh tr?ng chuy?n bi?n nguy h?i và có th? tr? l?i cao. V?y nên, ngu?i m?c b?nh c?n kiêng:

? phòng tránh áp d?ng nh?ng th?c ph?m cay nóng, th?c ph?m nhanh không có nhi?u ch?t dinh du?ng và ch?a nhi?u d?u m? b?i nó s? kích thích tình hu?ng nhi?m trùng phát tri?n n?ng hon.

? tri?t tiêu s? d?ng vài ch?t kích thích có h?i cho s?c kho? nhu thu?c lá, cà phê, ru?u, bia và vài d? u?ng có ga.

? H?n ch? nh?ng lo?i m? d?ng th?c v?t ho?c vài ngu?n d? an có ch?a d?m d?ng v?t.

? kh?c ph?c m?t s? th?c an g?m có axit béo, canxi do chúng s? kích thích quá trình b?nh viêm ti?n li?t tuy?n t? th?i gian c?p tính sang giai do?n mãn tính, th?m chí d?n d?n ung thu.

? M?t s? can d? an ch?a ch?t b?o qu?n, nhi?u mu?i cung nên h?n ch? vì nó s? làm cho nhi?u r?i ro nghiêm tr?ng.

Qua s? gi?i dáp vài thông tin h?u ích v? kh?u ph?n an u?ng dành cho m?t s? ngu?i b? viêm tuy?n ti?n li?t S? dông dã giúp ngu?i mang b?nh hi?u rõ ràng hon v? ch? d? an trong th?c don hàng ngày. Bên c?nh dó, th?y thu?c chuyên khoa còn khuy?n cáo ngu?i b? b?nh nên ti?n hành ki?m tra s?c kho? thu?ng xuyên d? b?o v? và có bi?n pháp phòng tránh k?t qu?.

Ngu?n:pknamkhoahanoi.com

Be the First to Respond

Share Your Thoughts